เรื่องของวงœการœมายาœ ที่เต็มœไปœด้วย ‘œภาพœลวงœตา’
2016-04-20 19:59:47
Advertisement
ซับไทย ”Produce X 101” มาไวที่สุด ต้อง Viu เท่านั้น!!คลิก!!!

ความœจริงœ ชื่อœก็œบอกœอยู่œแล้วœว่าœเป็นœวงœการœมายาœ แต่œทุกœวันœนี้œวงœการœบันเทิงœฮอลลีวู้ดœ ยังœมี ‘เรื่องœมายา’œ ที่œหลอกœตา ชนิดœที่œชาวœบ้านœทั้งœหลายœอาจœคิดœไม่œถึง œว่าœแม้œแต่œรูปœโฉมœของนักœแสดงœที่œเราœเห็นœกันœบนœจอ ไม่ว่าจะจอแก้วหรือจอภาพยนตร์œทุกœวันœนี้œ ไม่œได้œแค่œใช้œเทคนิคœการœแต่งœหน้าœ แต่งœผมœ เข้าœช่วยœเพื่อœให้œœดูœสวยœ ดูœหล่อœ ชวนœหลงœใœหลœ แต่œยังœมีœการœใช้œเทœคœโนœโลœยีœการœรีœทัชœ ที่œทำœให้œนักœแสดงœดูœอ่อนœเยาว์œ สวยœ หล่อœกว่าœตัวœจริงœด้วยœ

“ไม่œมีœใครœสักœคนœที่œจะœดูœเหมือนœที่œคุณœเห็นœในœทีœวีœ และœในœภาพœยนตร์œ ทุกœคนœต้องœมีœการœเปลี่ยนœแปลงœ (หรือœพูดœง่ายๆ œว่าแก่)œ กันœทั้งœนั้นœ”คลอœสœ แฮœนœเซ่นœ ผู้œรับœผิดœชอบœ ‘งานœทำœสวย’œ หรือœ ‘บิœวตี้ เœวิœร์ก’œ ของœœ Method Studios บริษัทœรับœทำœเทคนิคœพิเศษœต่างๆ œในœงานœภาพœยนตร์œ บอกœกับœเว็บœข่าวœ Mashable ถึงเบื้องœหลังœความœสวยœ ความœหล่อœ ความœอ่อนœเยาว์œของœดาราœนักœแสดงœเหล่านั้นว่าœ มาœจากœฝีœมือœของ ‘รีœทัช’ ทั้งœนั้นœ

ทั้งœนี้ œจากœบทœความœใน œบิœสœซิœเนสส์ นิวส์ œเล่าœว่าœ มีœดาราœนักœแสดงœจำนวนœมากœที่œเอ่ยœปากœ ร้องœขอœเองœเลยœว่าœให้œมีœการรีœทัชรูปœร่างœ หน้าœตาœของœพวกœเขาœที่œจะœปœรากœฏœออกœจอœสู่œสายœตาœสาธารณœชนœ ทั้งœนี้ œเพราะœโอกาสœที่œเรื่องœนี้œจะœหลุดœออกœไปœให้œใครœรู้œ เป็นœเรื่องœค่อนœข้างœยากœมากœ เนื่องœจากœมีœขั้นœตอนœที่œแนบœเนียนœ โดยœทนายœความœซึ่งœหาœกินœคร่ำœหวอดœอยู่œในœวงœการœบันเทิงœ เล่าœโดยœไม่œขอœเปิดœเผยœชื่อœตัวœเองœว่าœ “สำหรับœนางœเอกœระดับœแถวœหน้าœคนœหนึ่งœ โดยœทั่วœไปœเธอœไม่œเคยœมีœชื่อœในœสัญญาœของœเราœ ดังœนั้น œจึงœไม่œมีœวันœที่œจะœมีœเอกœสารœอะไรœหลุดœออกœไปœ”

โดยทนายœคนœเดิมœเล่าœถึงœนางœเอกœระดับœแถวœหน้าœที่œคนœดูœซึ่งœได้œเห็นœเธอœในœภาพœยนตร์œเรื่องœหนึ่งœแล้วœรู้œสึกœทึ่งœในœรูปœร่างœหน้าœตาœœว่าœ “ใบœหน้าœเธอœไม่œดูœซูบœเซียวœ แก้มœก็œไม่œœห้อยœ หย่อนœคล้อยœ หรือœอะไรœทำนองœนั้นœ”œ

ถึงœแม้œทนายœความœจะไม่เอ่ยœทั้งœชื่อœของœเขาœเองœและœชื่อœของœนางœเอกœระดับœเอœลิœสต์œคนœนั้นœ แต่œในœข่าวœก็ ‘œใบ้’ จนหลายคนเดาว่าน่าœจะœเป็นœภาพœยนตร์œเรื่องœ ‘เดœอะœ ทัวร์œริœสต์’ (The Tourist) œเมื่อœปีœ 2553 ที่œนำœแสดงœโดยœ จอœห์นœนี่œ เด็ปป์ œและœ แอœงœเจœลิœน่าœ โจœลี่œ

(เครดิตœภาพœจากœ aceshowbiz.com)

แอœงœเจœลิœน่าœ โจœลี่œ ในœเดœอะœ ทัวร์œริœสต์ (เครดิตœภาพœจากœ aceshowbiz.com)

ไมเคิลœ แชœนœนอนœ ผู้œรับœบทœ ‘นายœพลœซอœด’ ในœ ‘แบœทœแมนœ v ซุปœเœปอœร์œแมน’ œ(Batman v Superman) ก็œเล่าœว่าœการœรีœทัชœœนับœเป็น‘เบสต์ เฟœรนœด์’ œหรือœเพื่อนœที่œดีœที่œสุดœของœเหล่าœพระœเอกœด้วยœเช่นกัน

œ”ในœขั้นœตอนœหลังœจากœหนังœถ่ายœทำœจบœ หากœเหล่าœพระœเอกœต้องœการœให้œจมูกœของœเขาœดูœเรียวœเล็กœลงœหน่อยœ หรือœใหญ่œขึ้นœอีกœนิดœก็œสามารถœทำœได้ ขึ้นœอยู่œกับœความœต้องœการœของœพวกœเขาœ หรือœเวลาœที่œนักœแสดงœที่œน่าœดึงœดูดœในœเรื่องœเดินœขึ้นœมาœจากœสระœว่ายœน้ำœ คงœไม่œมีœใครœอยากœเห็นœสภาพœที่œแท้œจริงœของœเขาœและœเธอœหรอœก”

และœไม่œใช่œมีœแต่œนักœแสดงœรุ่นœใหญ่œเท่าœนั้นœที่œมีœการœรีœทัชœ แม้œแต่œดาราœวัยœใสœก็œใช้เพื่อœให้œดูœสวยœเด้งœยิ่งœกว่าœเดิมœ โดยœผู้œกำกับœคนœหนึ่งœเล่าœว่าœ œโปœรดิวœเซœอร์œของœซีœรีส์œดังœเรื่องœ ‘Glee’ ก็œมีœการรีœทัช ‘œสิว’ œบนœใบœหน้าœของœนักœแสดงœชายœหลายœคนœออกœ

ซีœรี่œย์œดังœเรื่องœกลีœ (Glee) (เครดิตœภาพœจากœ www.fanpop.com) "

ซีœรีส์œดังœเรื่องœกลีœ (Glee) (เครดิตœภาพœจากœ www.fanpop.com) 

หรือœแม้œแต่œซุปœเœปอœร์โมœเดœลœ หรือœผู้œหญิงœที่œได้œรับœการœยกœย่องœว่าœสวยœเพœอร์เฟ็กต์ก็œยังœมีœการœรีœทัชเช่นกัน โดย œจิมœ ไรœเดœอร์œหัวœหน้าœฝ่ายœวิœชวลœ เอœฟเฟ็กต์ œซึ่งœเคยœมีœผลœงานœในœซีœรีส์œเรื่องœ ‘Vinyl’ และœภาพœยนตร์œเรื่องœ ‘Foxcatcher’ เล่าœว่าœ “ผมœเคยœรีœทัชœ ทำœสวยœให้œบรรดาœซุปœเœปอœร์โมœเดœลœมาœหลายœคนœแล้วœ”

นอกœจากœรีœทัชœ ในœวงœการœมายาœยังœมีœการœใช้ œซีœจีœไอœ หรือœ Computer-generated imageryซึ่งœเป็นœการœใช้œคอมœพิวเœตอœร์œเข้าœมาœช่วยœในœการœทำœเทคนิคœต่างๆ œในœหนังœ รวมœทั้งœตกœแต่งœรูปœร่างœของœนักœแสดงœในœเรื่องœ อย่างœเช่นœเมื่อœคราวœแจ๊คœ โอ’œ คอนœเนลœ รับœบทœเป็นœทหารœอเมœริœกันœ ที่œถูกœจับœเป็นœเชลยœในœค่ายœกักœกันœของœกองœทัพœญี่ปุ่นœในœ ‘Unbroken’เขาœก็œไม่œจำœเป็นœต้องœทนœทรมานœจากœการœลดœน้ำœหนักœตัวœให้œผอมœโซœ แต่œมีœการœใช้œซีœจีœไอ œ(CGI) ช่วยœ

 แจ๊คœ โอ'œ คอนœเนลœ ในœอันœโบœรคเœคนœ (เครดิตœภาพœจากœ www.mirror.co.uk)

แจ๊คœ โอ’œ คอนœเนลœ ในœอันœโบœรคเœคนœ (เครดิตœภาพœจากœ www.mirror.co.uk)

คลอœสœ แฮœนœเซ่นœ ก็ว่าœ ที่œผ่านœมาœก็œมีœดาราœœหลายœคนœที่œไม่œชอบœสัดส่วนรูปœร่างœของœตัวœเองœ ดังนั้น ทางœผู้œสร้างœหนังจึงœจัดœให้œมีœการœรีœทัชœช่วย

“เราœเคยœนำœใบœหน้าœของœนักœแสดงœหญิงœหลายœคนœไปœตัดœต่อœบนœเรือนœร่างœที่œฟิตœ เฟิร์มœ ซึ่งœมันœเป็นœเรื่องœที่œเกิดœขึ้นœตลอดœเวลาœ”

 

ที่มา  มติชนออนไลน์

 

 Latest

Facebook Conversations

wq 20171023

.C. -- LeBron James stripped pandora jewellery the ball at midcourt, raced the coach outlet length of the floor vans shoes and skechers lifted mcm handbags off cheap jerseys for tommy hilfiger outlet a powerful one-handed dunk. fidget spinner Bobcats owner cheap nhl jerseys Michael Jordan, seated on nike free run the burberry handbags outlet Charlotte michael kors outlet bench, barbour jackets outlet could rolex watches only jaguars nfl jersey look on polo ralph lauren helplessly. James beats by dre headphones was taking over polo ralph lauren outlet online and colts nfl jersey the Miami Heat, burberry outlet well, they barbour jackets were timberland outlet starting rolex watches for sale to look like the Miami nike shoes outlet Heat of bcbg dresses the nike canada past converse two seasons. Unlike the true religion first two games of hollisterco the longchamp handbags outlet series, James roshe run made sure nike air max this swarovski game michael kors outlet online sale wouldnt adidas tracksuits be close. James had air huarache 30 soccer shoes outlet points and dallas mavericks jersey 10 cheap jordans rebounds, and ralph lauren outlet the thomas sabo Heat polo ralph lauren easily oakley sunglasses outlet defeated the tommy hilfiger Bobcats 98-85 nike store Saturday night to coach outlet usa take a longchamp black friday 3-0 lead hogan in the reebok Eastern houston rockets jersey Conference oakley vault first coach outlet round. browns nfl jersey Dwyane tn pas cher Wade softball bats added mont blanc pens 17 points for the Heat, swarovski who nike shoes outlet can coachfactory.com/shop close patriots nfl jersey out the best-of-seven series Monday swarovski canada night. kate spade "We oakley sunglasses outlet were locked michael kors outlet in on what needs to be oakley sunglasses cheap done converse sneakers and our oakley sungalsses outlet keys michael kors outlet to win this game," los angeles clippers jerseys James said. michael kors outlet online James ralph lauren went 10 cheap ray ban of 18 tory burch outlet from givenchy antigona the hollister clothing field and pushed womens clothing his record mcm backpack to 18-0 against air max shoes the nike air Bobcats since baseball bats joining the Heat in ralph lauren polos 2010. true religion jeans Miami has won 19 pacers jersey straight overall mbt shoes against Charlotte. mcm backpack outlet Heat fred perry outlet coach Erik burberry Spoelstra said dolphins nfl jersey his michael kors players designer handbags took fred perry a jordan retro "professional asics approach" following a 101-97 raptors jersey win eyeglass frames Game michael kors uk 2 that stone island came down the chiefs nfl jersey wire, dedicating ferragamo uk themselves burberry outlet to fixing their mistakes rams nfl jersey rather than being oakley sungalsses outlet satisfied with adidas shoes the win. polo ralph Now nike he said the challenge nike roshe run is closing north face outlet out the Bobcats. philipp plein "You air max 2015 dont want a cheap true religion series to go longer jimmy choo shoes than oakley sunglasses outlet it needs to," saints nfl jersey Spoelstra said. Al christian louboutin shoes Jefferson finished under armour with nhl jerseys 20 michael kors uk points michael kors outlet online -- 15 texans nfl jersey in coach purses outlet the first ray ban quarter nike huarache -- fendi outlet for the Bobcats, who packers nfl jersey are still coach outlet online searching for air max 2015 the nike factory first mcm bags post-season win nike air max in franchise cheap shoes history. After trailing polo outlet online most huarache of the oakley vault first ferragamo shoes half, thomas sabo the adidas Heat took air max 90 control hogan shoes in the coach outlet online final michael kors four minutes coach black friday of the second quarter. adidas yeezy shoes Mario new balance Chalmers chi flat iron gave northface Miami replica handbags a true religion jeans outlet 42-40 lead hugo boss online on juicy couture a calvin klein 3-pointer, Norris timberland boots Cole omega watches hit a 5-foot pandora bank shot longchamp and then another 3 from the burberry outlet left dansko shoes wing hermes outlet helping kings jersey the true religion outlet store Heat close the bottega half the north face jackets on burberry outlet online a mlb jerseys 16-4 michael kors outlet run. giuseppe zanotti Miami coach outlet online made 8 of birkenstock their 49ers nfl jersey first north face jackets 11 prada handbags 3-pointers. The half, which had started with red bottoms so much energy and coach factory outlet promise for the nike Bobcats, oakley outlet ended juicy couture outlet with michael kors usa a colossal mistake by north face backpacks guard Gerald Henderson. With ray ban the clock dsquared2 winding down, he turned the ball over in panthers nfl jersey the louboutin backcourt with 2 burberry canada seconds oakley sunglasses outlet left and trail blazers jersey then fouled James while the replica watches Miami puma forward oakley outlet online was attempting a longchamp 3-pointer. James ralph lauren outlet made nike air the Bobcats pay ravens nfl jersey by relojes sinking chrome hearts outlet three swarovski free converse throws with ralph lauren online shop 0.2 bears nfl jersey left grizzlies jersey on the cleveland cavaliers jersey clock cowboys nfl jersey to give the Heat ray ban sunglasses a mk outlet online 58-46 advantage nike free at vans the mizuno running break. denver nuggets jersey "We spurs jersey butchered the pandora charms last three-and-a-half minutes philadelphia 76ers jersey of kate spade outlet the nike air max first half," coach outlet Bobcats coach giuseppe shoes Steve Clifford said. oklahoma city thunder jerseys Said James: ralph lauren outlet online "I polo outlet put it fitflop on my shoulders ray ban sunglasses outlet tonight to pandora uk close out flat iron the quarter the nike right versace outlet way. salvatore ferragamo And detroit pistons jerseys I think that lions nfl jersey resulted in the broncos nfl jersey way lunette oakley we started new york knicks jerseys the lacoste outlet third eyeglasses online quarter." warriors jersey The nike air max second half was all roshe runs Miami. James, hermes birkin who nets jerseys was booed michael kors australia loudly almost every .C. -- ray ban LeBron James stripped the north face the ball levi's jeans at rolex montre midcourt, watches raced the length ralph lauren of ralph lauren the birkenstock floor and lifted off pandora for a powerful uhren one-handed asics outlet dunk. Bobcats the north face owner Michael Jordan, azcardinals nfl jersey seated instyler on the skechers shoes outlet Charlotte salvatore ferragamo bench, could redskins nfl jersey only michael kors look on oakley sungalsses outlet helplessly. hollister clothing store James was taking over and vikings nfl jersey the cheap mlb jerseys Miami supra shoes Heat, bengals nfl jersey well, true religion outlet they were longchamp handbags starting ralph lauren to look like the chargers nfl jersey Miami michaelkors.com Heat iphone cases of barbour jackets the past supra shoes two seasons. Unlike the nike free first coach outlet two games of michael kors bags the series, James coach outlet made sure this bills nfl jersey game wouldnt be close. ferragamo James had 30 points ralph lauren polo and 10 philipp plein outlet rebounds, soccer shoes and michael kors the Heat ray ban easily defeated the timberland shoes Bobcats 98-85 Saturday mcm handbags night christian louboutin outlet to take a 3-0 lead beats by dr dre in the swarovski jewelry Eastern Conference nfl jerseys first hilfiger online shop round. Dwyane burberry outlet online Wade barbour jacket outlet added ray ban outlet 17 points for babyliss the Heat, who burberry can close giants nfl jersey out seahawks nfl jersey the christian louboutin best-of-seven series adidas Monday nike mercurial night. "We adidas were hollister locked in rolex watches on bottega veneta what longchamp outlet needs to be buccaneers nfl jersey done north face and our keys jimmy choo to win ecco shoes this los angeles lakers jerseys game," armani exchange James miami heat jerseys said. new balance James handbags outlet went 10 of 18 from the field ray ban and pushed raiders nfl jersey his record coach black friday to 18-0 beats headphones against the Bobcats since joining woolrich outlet the Heat chicago bulls jerseys in 2010. ray ban Miami has christian louboutin shoes won pandora jewelry 19 straight ray bans overall against Charlotte. marc jacobs Heat burberry uk coach burberry Erik Spoelstra cheap nike shoes said the north face outlet his nfl jerseys players suns jersey took a "professional valentino approach" following burberry uk a 101-97 ralph lauren win Game puma shoes 2 that nba jersey came down the wire, celine handbags dedicating themselves salomon to fixing nike roshe their prada sunglasses mistakes marc jacobs rather than michael kors being satisfied with the win. prada Now he falcons nfl jersey said the challenge michael kors outlet is adidas closing michael kors handbags out new balance the five finger shoes Bobcats. cheap oakley "You dont cheap jerseys want a series to kate spade outlet go longer than it nike store needs to," iphone case Spoelstra said. Al Jefferson finished with 20 points -- long champ 15 in the michael kors first michael kors outlet quarter scarpe hogan -- nike for nike shoes outlet the Bobcats, who steelers nfl jersey are omega watches still searching for christian louboutin the cheap jerseys first ray ban wayfarer post-season win oakley sungalsses outlet in franchise timberwolves jersey history. After trailing roshe run most of the first hermes half, ray ban black friday the Heat hollister took control in ralph lauren uk the beats by dre final four new balance shoes minutes occhiali ray ban of boston celtics jerseys the coach factory outlet online second quarter. Mario horloges Chalmers gave atlanta hawks jersey Miami a oakley sunglasses 42-40 lead prada shoes on bucks jersey a nike 3-pointer, Norris Cole hit a 5-foot bank shot skechers shoes and then swarovski crystal another ray ban sunglasses outlet 3 burberry handbags from air jordans the barbour left nike wing helping the Heat close the half ed hardy on adidas a 16-4 polo ralph lauren outlet run. soccer outlet Miami made 8 jordan shoes of their jordan release dates first 11 3-pointers. The vans half, michael kors which had started with longchamp outlet so much energy air max and promise michael kors bags for the nba shoes Bobcats, ended orlando magic jersey with converse shoes a colossal mistake by guard Gerald Henderson. With the air force clock hilfiger winding dsquared2 outlet down, north face he turned basketball shoes the birkenstock outlet ball over charlotte hornets jersey in the nike free run backcourt with 2 seconds wizards jersey left and timberland then nike store fouled tommy hilfiger James while the new balance outlet Miami forward was attempting retro jordans a ray-ban sunglasses 3-pointer. James made the Bobcats pay oakley black friday by sinking nike roshe three free hollister clothing store throws jets nfl jersey with oakley 0.2 left adidas shoes on air max the christian louboutin clock jazz jersey to give coach factory outlet the Heat oakley sungalsses outlet a 58-46 ray ban sunglasses advantage titans nfl jersey at the break. "We butchered adidas schuhe the last three-and-a-half rolex watches minutes ray ban of the first half," Bobcats coach Steve Clifford hollister said. Said James: air max "I put it on ralph lauren factory store my shoulders cheap oakley sunglasses tonight tommy hilfiger to close tory burch sandals out the quarter hoodies outlet the hilfiger outlet right way. And I ray ban think ralph lauren that cheap nfl jerseys resulted bcbg max in the way jordan we started coach outlet store the nike free 5.0 third eagles nfl jersey quarter." The second half was all handbags outlet Miami. pelicans jersey James, michael kors outlet who was booed loudly prada outlet almost every

air max
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2017-10-23 15:13:50| IP 172.104.104.176

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


แสดงความคิดเห็น