ผู้โพส

0 จำนวน Like
2 จำนวน Point


บ้านมือสอง และบ้าน ความจำเป็นที่ปฎิเสธไม่ได้

หมวด Hot Share | โพสเมื่อ 2018-01-08 เวลา 14:08:15
0       0       265      
Share
 

บ้านมือสอง และบ้าน  ความจำเป็นที่ปฎิเสธไม่ได้

เมื่อผู้ต้องการมีบ้าน แต่ยังไม่มีเงินเพียงพอหรือต้องนำเงินไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจของตน จำเป็นต้องมีเงินก้อนในการซื้อหรือจัดหาบ้านเพื่อเติมเต็มฝันของคุณที่ต้องการมีบ้านได้อย่างรวดเร็ว และผ่อนชำระคืนในระยะยาว จึงต้องหาเงินกู้จากแหล่งที่ให้เงินกู้ ได้แก่ สถาบันการเงินต่างๆ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น เราจึงควรศึกษา สิ่งที่ควรรู้ก่อนกู้สินเชื่อบ้าน

เครดิตบูโร NCB (National Credit Bureau) กำเนิดเครดิตบูโร รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังในความร่วมมือของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีเครดิตบูโรแห่งชาติ เพื่อช่วยให้ธนาคารทราบถึงสถานะหนี้และสะท้อนถึงคุณสมบัติของลูกค้าจากประวัติการผ่อนชำระ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาและวิเคราะห์สินเชื่อ ข้อมูลของลูกค้าจะถูกจัดทำโดยสมาชิกโดยต้องนำส่งข้อมูลของผู้กู้เป็นประจำทุกเดือน และข้อมูลการชำระหนี้ต้องย้อนหลัง 36 เดือน และในการที่จะทราบข้อมูลดังกล่าวได้ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ขอกู้โดยมีหนังสือยินยอมเป็นหลักฐานทุกครั้ง  

เคยมีประวัติในเครดิตบูโร เนื่องจากเครดิตบูโรเป็นแหล่งข้อมูลประวัติการชำระหนี้  ซึ่งถ้าหากผู้ขอกู้มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่เคยค้างชำระย่อมเป็นสิ่งยืนยันได้เป็นอย่างดี สำหรับสถาบันการเงินที่จะมั่นใจได้ว่า ผู้กู้มีความตั้งใจที่จะชำระหนี้ตลอดจนมีความสามารถชำระหนี้ได้เป็นอย่างดี

                 แต่หากผู้กู้มีประวัติการค้างชำระ และพิจารณาแล้วว่าอยู่ในความเสี่ยงน้อยหรือปานกลาง หากปัจจุบันเป็นหนี้ปกติ สามารถแสดงแหล่งที่มาของรายได้ซึ่งเพียงพอต่อการชำระหนี้แล้วสถาบันการเงินก็จะพิจารณาให้กู้ได้  กรณีที่อยู่ในความเสี่ยงสูงและสูงมาก หรือเคยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีมาก่อน แต่ปัจจุบันได้มีการชำระหนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ก็สามารถนำหลักฐานมาแสดงเพื่อพิจารณาได้เช่นกัน แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรรักษาวินัยในการชำระหนี้อย่าให้มีค้างชำระดีที่สุด

ใบคำขอสินเชื่อ ทำไมต้องมี เมื่อได้พิจารณาเลือกสถาบันการเงินเพื่อขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยแล้ว สิ่งแรกที่จะได้รับก็คือ ใบคำขอสินเชื่อ โดยผู้ขอกู้ต้องนำไปกรอกรายละเอียด ซึ่งใบคำขอสินเชื่อจะมีความสำคัญสำหรับสถาบันการเงินผู้ให้เงินกู้ ประการแรก ก็คือเป็นแหล่งข้อมูลของผู้กู้สำหรับการพิจารณาสินเชื่อ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในลำดับต่อไป ประการที่สองคือ การให้ข้อมูลที่รับรองว่าเป็นความจริงของผู้กู้ และประการสุดท้ายจะรวมถึงหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล Letter of consent ในการอนุญาตให้สถาบันการเงินรับรู้ข้อมูลจากเครดิตบูโร สำหรับบางสถาบันอาจรวมถึงการนำเสนอบริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น บัตรเครดิต ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันภัยพิบัติต่างๆ ใบคำขอสินเชื่ออาจรวมอยู่ในแผ่นพับซึ่งเป็นหนังสือเชิญชวนให้ใช้บริการ  

*หมายเหตุ: ทั้งใบคำขอสินเชื่อเป็นข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอกจากเครดิตบูโร ถือเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพิจารณาสินเชื่อ

หลักประกัน ที่มั่นคง สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้กู้ต้องการในการจัดซื้อทื่อยู่อาศัย คือการได้มาของทรัพย์สินที่ไม่มีปัญหา เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงทั้งปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงผู้ให้กู้ก็จำเป็นต้องแน่ใจว่าทรัพย์ที่รับเป็นหลักประกันนั้น มีสภาพคล่องต่อการเปลี่ยนถ่ายเป็นเงินให้คุ้มกับมูลหนี้รายนั้นๆ

              ดังนั้น การพิจารณาลักษณะ สภาพ คุณภาพของหลักประกัน โดยที่ดินไม่ควรมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ ที่ดินบอดควรมีทางเข้าออกสะดวก ที่ดินไม่ถูกทำลายจนเสียสภาพ เช่น ถูกขุดหน้าดิน ไม่อยู่ในเขตผันน้ำ ไม่อยู่ใกล้ที่ชุมชนรังเกียจเช่น ใกล้สุสาน บริเวณชุมชนแออัด ทางขึ้นลงของสนามบิน ที่ดินหน้าแคบแต่ยาว ที่ดินใต้เขตไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น

             ความสมบูรณ์ของเอกสารสิทธิของหลักประกันที่ดินไม่ควรมีลักษณะดังนี้ อยู่ในเขตแนวเวนคืน จดจำนองผิดแปลง ติดภาระผูกพันต่างๆ เช่น สิทธิเก็บกิน ,สิทธิอาศัย ที่ดินในเขตสัมปทาน  ติดป่าสงวน ที่ดินพื้นที่สีเขียวไว้เพาะปลูก โฉนดปลอม (ตรวจสอบที่ที่ดิน) มิได้จำนองอันดับแรกหรือจดจำนองเฉพาะส่วน (บางส่วนไม่ระบุรายละเอียด)

             ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างควรพิจารณาสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมดังนี้ การรื้อถอน/ทำลายสิ่งปลูกสร้าง การเสื่อมราคาตามระยะเวลา การใช้ประโยชน์ของคนหมู่มาก เช่น หอพักนักศึกษา การเกิดภัยธรรมชาติ/วินาศภัย นอกจากนั้นธนาคารจะพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสารสิทธิของหลักประกัน เช่น กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นคนละเจ้าของ มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างผิด พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน,อาคารชุด หรือไม่ เป็นต้น

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ติดต่อโฆษณา popcornfor2@hotmail.comCopyright © 2018 Popcornfor2.com. All Right Reserved.