อูโดฮวาน (Woo Do Hwan) ดูแลอีมินโฮ (Lee Min Ho) ที่ได้รับบาดเจ็บใน “The King: Et...
Advertisement